خوشـــبختی پــــروانه است

طنز ـ عکس ـ خاطره ـ عرفان و ......... (خوشبختی پروانه است، اگر او را دنبال کنی از تو می گریزد ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست. )

مرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
9 پست
خرداد 87
5 پست